នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ លោក ម៉ម សូណង់ដូ និងជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅ Oyonnax, ប្រទេសបារាំង